Klaravik Norge opphører. Den 14. mars opphørte Klaravik Norge i sin nåværende form og med tilhørende personal. Les mer her

Kjøpsvilkår

1.    Generelt
Internettsiden klaravik.no er en auksjonsside for kjøp og salg av eiendeler og rettigheter fra «Selger» til «Kjøper». Klaravik AS, orgnr 917 910 960, ("Klaravik.no") er rettighetshaver til klaravik.no. Klaravik.no formidler eiendeler fra Selger til Kjøper, via nettauksjon. Selger er Klaravik AS sin kunde.

Disse "Vilkår for kjøp gjennom nettauksjon på klaravik.no" ("Vilkårene") regulerer budgiver ("Budgiver"), kjøper ("Kjøper"), selger ("Selger") og Klaravik AS sine rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved budgivning samt kjøp og salg av eiendeler gjennom nettauksjon på klaravik.no.

Partene er bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår, slik disse til enhver tid er tilgjengelige på klaravik.no ved inngivelse av budet fra Budgiver/Kjøper.

 

2.    Klaravik AS sin rolle

Klaravik AS er formidler av eiendelene og rettighetene ("Salgsgjenstanden"). Klaravik AS har rollen som agent og fullmektig for Selger i auksjonsprosessen. Klaravik er således ikke Selger av Salgsgjenstanden som selges på klaravik.no. Alle rettigheter og forpliktelser som oppstår i henhold til norsk lov som følge av auksjonssalget på klaravik.no, oppstår utelukkende mellom Kjøper og Selger.

Klaravik AS opptrer etter fullmakt fra Selger og har blant annet rett til å akseptere og avslå bud, og å ta imot oppgjør på vegne av Selger. Siden salget skjer i Selgers navn, er ikke Klaravik sin rolle omfattet av bestemmelsene i verken Kommisjonsloven eller Kjøpsloven. Klaravik AS er således ikke part i den avtale som inngås mellom Kjøper og Selger.

Klaravik AS har ikke kontroll over eller ansvar for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller eksistens av Salgsgjenstanden, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig. Klaravik AS gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av Salgsgjenstanden med mindre annet er opplyst.

I den utstrekning annet ikke følger av preseptorisk lov, frafaller Kjøper ethvert krav mot Klaravik AS, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via klaravik.no, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Salgsgjenstanden, inngivelse eller manglende registrering av bud, samt ikke gjennomførte eller gjennomførte handler.

Klaravik AS er ikke ansvarlig for eventuelt mislighold fra Kjøper eller Selgers side av avtalen mellom Kjøper og Selger.

Verken Budgiver, Kjøper eller Selger kan gjøre noe krav gjeldende mot Klaravik AS som følge av datafeil, nedetid, tap av data eller andre tekniske problemer ved klaravik.no.

Klaravik AS er ikke ansvarlig overfor Kjøper eller annen tredjepart for indirekte tap og/eller andre følgeskader eller tap, tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).


3.    Salgsobjekter
Objektene auksjoneres «som de er» og slik de er beskrevet. Det er opptil kjøper om objektene kan ha skjulte feil eller mangler.

4.    Selger
Selger er den juridiske person som har inngått avtale med Klaravik AS om å selge Salgsgjenstanden på Klaravik.no. Selger kan være både en juridisk person og en fysisk person. Kjøper vil alltid kjøpe Salgsgjenstanden av Selger. Klaravik AS formidler Salgsgjenstanden på vegne av selger.

Enkelte av Salgsgjenstandene som formidles gjennom nettauksjon på klaravik.no, selges fra aktører som kan ha ingen eller svært begrenset kunnskap om Salgsgjenstanden.

5.    Kjøper
Kjøper er den juridiske eller fysiske person som formelt inngir bud på klaravik.no. For å kunne kjøpe på nettauksjon gjennom klaravik.no må Budgiver/Kjøper registrere seg på klaravik.no som privatperson, selskap eller som en annen juridisk enhet. Det er kun personer over 18 år som kan registrere seg som privatpersoner med Min konto.

Den som formelt avgir bud som Kjøper forutsettes å ha godkjent disse Vilkårene. Avgivelse av bud på klaravik.no anses i enhver sammenheng som aksept av Vilkårene.

Klaravik forbeholder seg rett til å godkjenne eller ikke godkjenne enhver Kjøper. Registrering av Kjøper kan ta flere timer før Klaravik AS har gjennomført godkjenning. En forutsetning for å bli godkjent er at Kjøper har akseptert Klaravik AS sine vilkår. Alle felter markert med *, skal utfylles for at søknad om godkjenning kan behandles av Klaravik. Kjøpere som registrerer seg med falskt navn eller en annens navn, risikerer å bli politianmeldt av Klaravik.no. Kjøper som er en fysisk person skal være fylt 18 år for å opprette seg som Kjøper.

Dersom Vilkårene er akseptert, vil registrering bli gjennomført og Kjøper vil bli oppført med egen konto ("Min konto") på klaravik.no. Bekreftelse på at den formelt registrerte er oppført med Min konto, vil bli oversendt pr. epost. Den registrerte Kjøper vil deretter kunne avgi bud på klaravik.no.

Den registrerte Kjøper plikter å besørge at alle registrerte opplysninger på Min konto til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Inngitte bud fra Min konto vil være bindende for den som er registrert som innehaver av kontoen jf. punkt 6.7.

Kjøper innestår og er ansvarlig for at Kjøper har alle eventuelle tillatelser som måtte være nødvendig for å overta Salgsgjenstanden. I den grad slik tillatelse må skaffes, er Kjøper selv ansvarlig for å innhente og bekoste dette.

6.    Nettauksjon – auksjonsregler og gjennomføring

6.1 Auksjonssalg

Salg gjennom klaravik.no er auksjonssalg og skjer i henhold til reglene i auksjonsloven og Vilkårene.

Nettauksjon avholdes hver dag på klaravik.no. For å by på auksjoner, registrerer du deg som kjøper på Klaravik.no og legger inn bud via klaravik.no sin nettside.

Det holdes adskilte auksjoner for hver enkelt Salgsgjenstand.

6.2 Auksjonsstart og auksjonsslutt

For hver enkelt Salgsgjenstand er det fastsatt et starttidspunkt og sluttidspunkt for auksjonen ("Budperioden"), som fremgår på klaravik.no. Kun bud som inngis i Budperioden vil bli registrert.

Auksjonen avsluttes på det tidspunkt som står angitt på auksjonen.

Auksjonen forlenges med ca. tre minutter, såfremt at det er noen som legger et høyere bud innenfor de siste tre minutter av auksjonstiden. Klaravik kontakter vinneren av auksjonen innen 72 timer på e-post eller telefon. Avsendt faktura fra PayEx anses som at det er tatt kontakt. Faktura sendes på e-post av PayEx med fem dager betalingsfrist.

Klaravik AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader, tap, følgeskader osv. som måtte ramme budgivere eller budgivers kunder pga. tekniske feil, kommunikasjonsproblemer osv. Klaravik AS har ingen ansvar for bud som ikke er registrert, kontakten ikke kan opprettes, eller at feil budgiver blir kontaktet.

 

6.3 Minstepris og utropspris

Det vil fremkomme på klaravik.no om høyeste bud er over eller under minstepris. Budet er bindende selv om ikke minstepris blir oppnådd, og handelen kan bli gjennomført dersom Selger aksepterer budet. Selv om minstepris er nådd ved auksjonens utløp, er ikke Selger forpliktet til å akseptere budet.


Alle auksjoner har en startpris som framgår i annonsen på klaravik.no for hver enkelt auksjon. Startpris kan være lavere enn minstepris.


Alle bud som inngis må være høyere enn eller lik utropspris for å bli registrert.

 

6.4 Budøkning

Alle auksjoner har en definert minimum budøkning. Størrelsen på nytt bud som inngis må alltid være minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning.

6.5 Autobud

Kjøper kan legge inn «autobud». Ditt autobud er hemmelig for andre budgivere. Når noen andre legger et bud på auksjonen, kommer ditt autobud automatisk til å høyne til laveste nivå, som er tilstrekkelig til at Kjøper igjen skal bli budleder. Det betyr at Kjøper betaler tilstrekkelig over forrige budgiver som det kreves for å oppnå høyeste bud ved auksjonens avslutning.

6.6 Minstepris

Objekter som selges på Klaravik har en Minstepris. På hver auksjon ser Kjøper om minsteprisen er oppnådd eller ikke.

6.7 Bindende bud

Bindende bud er inngitt når budet er mottatt av Klaravik AS. Alle bud inngitt gjennom Min konto registrert på klaravik.no anses som bindende avgitt av kontoinnehaver, uavhengig av om andre juridiske eller fysiske personer enn den som er registrert som kontohaver for kontoen, som faktisk har inngitt budet.

Budet er bindende selv om minstepris ikke blir oppnådd.

Ethvert bud er bindende inntil:

  -Nytt og høyere bud er registrert mottatt på klaravik.no,
  -Klaravik AS har avslått budet på vegne av Selger, eller
  Auksjonen er kansellert.

 

6.8 Merverdiavgift, salgsomkostninger, heftelser mv.

Det er kjøper sitt ansvar å avklare evt. heftelser knyttet til salgsobjektet.

Budgiver vil få opplyst den totale kjøpesummen budet vil gi dersom budet blir akseptert av Selger, inkludert eventuell merverdiavgift og omkostninger.

Alle bud blir loggført eksklusiv eventuell merverdiavgift og salgsomkostninger på klaravik.no.

6.9 Selgers rett til å avslå bud

Selger har rett til, uten begrunnelse, å avslå ethvert bud, også høyeste bud. Dette gjelder også selv om minstepris er oppnådd.

 

6.10 Bindende avtale

Bindende avtale om overdragelse av Salgsgjenstanden basert på det som framkommer i auksjonen og Vilkårene, er inngått når Klaravik AS på vegne av Selger har akseptert Budgivers bud. Aksept gis enten ved e-post, ved utstedelse av faktura eller via Get Accept.

Budgiver som har høyeste bud ved utløp av Budperioden vil i løpet av tre vikerdager, beregnet fra første virkedag etter at Budperioden har utløpt, bli kontaktet av Klaravik AS om hvorvidt budet er akseptert, avslått eller om motbud er gitt av Selger.

Den som har avgitt det høyeste bud, er rettslig bundet.

Alle bud er bindende som beskrevet i 6.7 over, men kan i særskilte tilfeller trekkes ved å sende en e-post til info@klaravik.no. Budet er bindende inntil Budgiver har mottatt aksept fra Klaravik AS om at budet trekkes.

6.11       Kjøpesummen

Det aksepterte budet, inkludert salgsomkostninger og eventuell merverdiavgift, utgjør endelig kjøpesum ("Kjøpesummen").  Når Kjøper har vunnet en auksjon, får Kjøper en faktura fra PayEx på e-post. I tillegg til det vinnende bud tilkommer det alltid et auksjonsgebyr.

6.12      Betaling av Kjøpesummen

Kjøper plikter, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, å innbetale Kjøpesummen i henhold til utstedt faktura.

Betaling av Kjøpesummen kan ikke motregnes med eventuelle krav Kjøper har mot Selger.

Kjøper og Selger er innforstått med at Klaravik AS har rett til å disponere den innbetalte kjøpesummen i sin løpende drift før Selger har fått oppgjør. Når kjøpesummen er innbetalt til Klaravik AS er Klaravik AS selvskyldner for at Selger mottar riktig oppgjør fra Kjøper.

6.13      Konsekvens av manglende betaling - heving, erstatning, bruddgebyr mv.

Dersom hele Kjøpesummen ikke er betalt innen fem virkedager etter forfall i henhold til faktura, anses Kjøper å ha vesentlig misligholdt sin betalingsforpliktelse.  Selger har som følge av slik forsinkelse rett til å heve avtalen om overdragelse av Salgsgjenstanden. Kjøper er ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap.


Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.desember 1976 nr. 100).

Dersom Kjøpesummen ikke betales innen forfall i henhold til mottatt faktura, har Klaravik AS rett til å legge ut salgsobjektet på nytt for gjennomføring av nytt salg på klaravik.no. I slike tilfeller taper Kjøper retten til å fastholde kjøpet. Klaravik plikter i slike tilfeller ikke å varsle Kjøper som hadde avgitt høyeste bud før salgsobjektet legges ut på nytt. Klaravik AS har i slike tilfeller rett til å kreve et bruddgebyr overfor den misligholdende Kjøper, som fastsettes til 10% av Kjøpers bud med tillegg av auksjonsgebyr. Selv om den misligholdende Kjøper legger inn nytt høyeste bud ved avholdelse av ny auksjon og dette gjennomføres på alminnelig vilkår iht. Klaravik AS sine vilkår, fritar ikke det Kjøper fra plikten til å betale bruddgebyr.

 
6.14     Rett til å utestenge brukere - rett til å kansellere auksjoner

Klaravik AS står fritt til å utestenge enhver bruker av klaravik.no uten ytterligere begrunnelse.

Klaravik AS står fritt til å kansellere enhver auksjon på klaravik.no, også i Budperioden.

6.15      Ulovlige bud

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranselovens § 10. Falsk budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

6.16      Eksport av kjøpt objekt
Dersom Kjøper ønsker å eksportere det kjøpte objekt, har verken Klaravik AS eller selger noen risiko eller noe ansvar for at alle opprinnelsesdokumenter og evt. øvrige dokumenter og/eller opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre eksport lar seg framskaffe. Dette er fullt og helt Kjøper sin risiko, og kan heller ikke brukes som grunnlag for reklamasjon.  

7.    Selger kan avslå ethvert bud og annullere et salg.

Selger kan fritt velge å ikke selge til privatpersoner og derved kun ønske å selge til en virksomhet. Dette vil alltid være opplyst på auksjonen på det enkelte auksjonsobjekt.

Selger har på bakgrunn av dette, rett til å avvise ethvert bud, såfremt kjøper ikke oppfyller de krav som er stilt til kjøp av det enkelte auksjonsobjekt. Eksempelvis ved krav om utelukkende salg business to business (B2B) og ikke business to consumer (B2C). Det kan være krav om eksport ut av Norge eller Norden. Dersom budvinner ikke oppfyller disse kravene, kan selger annullere salget.

 

8.    Avgifter

Det tilkommer et auksjonsgebyr på vinnerbudet. Auksjonsgebyret vises på det aktuelle objektet. Mva. tilkommer.

9.    Mva

Hvis ikke annet er angitt, tilkommer det mva. på alle angitte bud.

10.Henting av Salgsgjenstanden.

Samtlige objekter som selges på klaravik.no, står på oppgitt lokasjon. Kjøper skal selv hente varen eller bestille frakt, når varen er betalt. Først når objektet er betalt, får Kjøper et telefonnummer for å avtale avhentning hos Selger.

Kjøper er ved handel på klaravik.no forpliktet til å gjennomføre oppgjør og avhenting av Salgsgjenstanden. Henting skal skje senest 30 dager etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.


Kjøper plikter senest ved overlevering å signere og utlevere til Selger all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med kjøpet, herunder hentemelding og eventuell salgsmelding (vognkortet del 2).

Når Klaravik AS får melding fra Selger om at Salgsgjenstanden er utlevert til kjøper vil Klaravik AS utbetale salgsvederlag til Selger.

11.Overlevering

Overlevering anses skjedd når Kjøper har avhentet Salgsgjenstanden der den befinner seg. Eventuelle kostnader som påløper for å få Salgsgjenstanden overlevert og overført til Kjøper, bæres av Kjøper og er Kjøpers ansvar.

Risikoen for Salgsgjenstanden går over på Kjøper ved overlevering, dog senest 30 dager etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

Dersom Salgsgjenstanden ikke er avhentet innen ovennevnte frist, står Klaravik AS på vegne av Selger fritt til å heve avtalen med Kjøper. Se punkt 17.Avhentning av varer, risikoens overgang 

Med mindre annet er opplyst, har ikke Selger besørget Salgsgjenstanden forsikret.
Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3).

 

12.Persondataloven

Klaravik AS håndterer alle personlige opplysninger iht. lov av 1998 om databeskyttelse. Når du registrerer deg som kjøper, gir du Klaravik AS tillatelse til å bruke din virksomhets og personopplysninger iht. gjeldende krav fra datatilsynet.

13.Salgsgjenstanden og Kjøpers undersøkelsesplikt. Solgt «som den er»

13.1      Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har undersøkelsesplikt på Salgsgjenstanden ved kjøp gjennom Klaravik AS. Alle Salgsgjenstander som selges på klaravik.no selger «som de er».

Opplysninger om Salgsgjenstanden fremgår av annonsen på klaravik.no. Opplysningene er i gitt av Selger.

Kjøper plikter å undersøke Salgsgjenstanden ved avhentning eller ved en eventuell besiktigelse. De feil og mangler som Kjøper ikke oppdager ved besiktigelse eller avhentning, er Selger ikke ansvarlig for.

Bortsett fra endelig pris på salgsobjektet, som bestemmes gjennom auksjonen, er avtalen mellom Kjøper og Selger å anse som ferdig fremforhandlet ved kjøperens aksept av Salgsgjenstanden på angitte lokasjon. I og med at avtalevilkårene for øvrig er ferdig fremforhandlet før nettauksjonen starter kommer «lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale» ikke til anvendelse.

13.2      Salgsgjenstanden overdras "som den er", "hvor den er" og "med de begrensninger som måtte foreligge"

For alle auksjoner gjelder det at Salgsobjektene selges "som de er", dvs. i den stand de er i på auksjonstidspunktet.

Alle Salgsgjenstander som selges på Klaravik, selges «som de er». Selger svarer således ikke for eventuelle feil eller mangler ved Salgsgjenstanden, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, skjulte feil eller mangler eller lignende.

Feil og mangler som finnes på objektene, skyldes oftest at objektene er solgt som brukt materiell.

Selger eller Klaravik har ikke noe ansvar for feil eller mangler som oppstår etter levering.

Salgsgjenstanden selges med de eventuelle begrensede rettigheter andre enn Selger måtte ha i Salgsgjenstanden.


I de tilfeller hvor Kjøper anvender en transportør eller annet for å hente Salgsgjenstanden, anses varen som godkjent av Kjøper, idet varen forlater det sted Salgsgjenstanden avhentes.

Klaravik og/eller Selger har ikke noe ansvar for feil eller mangler på Salgsobjekter som selges for konkursboer eller annet tvangsmessig salg. For disse Salgsobjektene gjelder ikke Kjøpsloven, og de behøver heller ikke å bli varedeklarert.

Kjøper fraskriver seg, med unntak for tilfeller der preseptorisk lovgivning hindrer dette, enhver rett til å fremme erstatningskrav i tilknytning til salget og avtalen, samt enhver rett til å kreve at Selger eller Klaravik AS tilbakebetaler hele eller deler av Kjøpesummen på bakgrunn av krav om heving eller prisavslag. Dette medfører blant annet at Kjøper overfor Selger eller Klaravik AS ikke kan gjøre gjeldende krav om dekning av direkte eller indirekte tap, andre følgeskader eller tap, eller krav om dekning for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan og når skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

14.Kjøpers rettigheter

Klaravik sine ansvarsfraskrivelser fratar ikke Kjøper de rettigheter norsk preseptorisk lovgivning gir en Kjøper som er forbruker i lovens forstand.


15.Reparasjonsobjekt

De varer som benevnes som «Reparasjonsobjekter», har ikke fått en fullstendig kontroll eller prøvekjøring og varen kan ha andre feil utover det som er beskrevet. Kjøper fraskriver seg enhver rett til å reklamere på kjøp av Reparasjonsobjekter.

16.Reklamasjon

Reklamasjon skal meldes via dette skjemaet. Reklamasjon må i tilfelle utføres før Kjøper har fått Salgsgjenstanden overlevert, dvs før Kjøper har transportert Salgsobjektet bort fra avhentningsplassen – den av Selger opplyste avhentingsplass. Reklamasjon etter avhentning vil bli avvist.

Før noen form for reparasjon av feil og/eller mangel det er reklamert over utføres, skal Klaravik skal alltid meddeles. Klaravik skal alltid ha et kostnadsoverslag før eventuell reparasjon. Kjøper har ingen rett til erstatning, såfremt Kjøper foretar reparasjon før Kjøper har fått godkjent dette hos Klaravik.

Såfremt Selger, uansett årsak, ikke er i stand til å levere varen, fraskriver Kjøper seg retten til å foreta dekningskjøp. Kjøper har alene krav på tilbakebetaling av den fulle auksjonssum. Evt. heving av handelen eller krav om prisavslag er et forhold direkte mellom Selger og Kjøper og er således Klaravik uvedkommende.

Klaravik AS eller Klaravik AS sine partnere, er ikke ansvarlige overfor Kjøper eller overfor noen tredjepart for tap av data, fortjeneste, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet er oppstått.

Dersom Salgsgjenstanden først blir avhentet senere enn 5 dager etter at bindende avtale er inngått, kan ikke Kjøper påberope seg feil eller mangler som følge av redusert batterikapasitet/funksjonalitet, bremser som setter seg fast, elektriske feil og lign. Samt øvrige feil eller mangler som kan være en direkte følge av at materiellet står stille eller ikke er i bruk.

 

17.Avhentning av varer, risikoens overgang

Når Kjøpers betaling er registrert av PayEx, mottar Kjøper en e-post med telefonnummer til Selger. Deretter kan Kjøper ringe innenfor normal åpningstid og avtale avhenting. Det er viktig at Kjøper ikke bestiller avhenting av Salgsgjenstanden, før Kjøper har avtalt med Selger om når avhentning kan skje. I motsatt fall risikerer Kjøper at det ikke er noen til å utlevere Salgsgjenstanden hos Selger.

30 dager etter at bindende bud er akseptert, har Klaravik rett til å fakturere og avregne sitt vederlag samt å utbetale kjøpesummen til selger, selv om auksjonsgjenstanden ikke er avhentet av Kjøper. Kjøper kan ikke gjøre noen krav gjeldende mot Klaravik som følge av at kjøpesummen er utbetalt til Selger i et slikt tilfelle hvor den solgte gjenstand har stått uavhentet i minst 30 dager, selv om det er grunnlag for reklamasjon fra Kjøper.

Dersom Salgsgjenstanden ikke er avhentet innen ovennevnte frist, står Klaravik AS på vegne av Selger fritt til å heve avtalen med Kjøper. Selger står da fritt til å skrote/gjenbruke/kassere gjenstanden på egen hånd eller ved hjelp av Klaravik AS. Klaravik AS kan da gjennomføre et dekningssalg.

17.1. Dekningssalg:
Dersom Salgsgjenstander ikke avhentes inne overnevnt frist kan Klaravik AS gjennomføre et dekningssalg av gjenstanden. Gjenstanden vil da legges ut på ny auksjon, uten minstepris. Kjøpesum tilfaller opprinnelig Kjøper. På dekningssalg trekkes en kommisjon på 50%. For å få denne summen utbetalt må Kjøper gi korrekt betalingsinformasjon til Klaravik AS innen rimelig tid.

18.Garanti

Det gis ingen form for garanti på Salgsgjenstanden.

19.Skrivefeil, trykkfeil, tekniske feil

Klaravik AS tar forbehold for eventuelle trykkfeil og skrivefeil på hjemmesiden klaravik.no. Klaravik AS kan ikke garanterer at bildene presist avspeiler det solgte.

Klaravik har rett til å nekte salg, samt ignorere bud fra visse budgivere. Klaravik har også rett til å bestemme om en budrunde skal gå om igjen dersom det har oppstått tekniske problemer, feilskrivninger eller det foreligger andre årsaker. Dette gjelder selv om Kjøper har fått melding om at auksjonen er vunnet, og faktura er mottatt og betalt. I et slikt tilfelle kan Kjøper heller ikke fremme noen krav mot Selger fordi auksjonen ikke blir gjennomført. Kjøper har i et slikt tilfelle krav på å få tilbake eventuelle innbetalt kjøpesum i sin helhet.


Klaravik er ikke ansvarlige for skader, følgeskader eller utgifter, som er påført budgiverne eller budgivers kunder pga. ovennevnte feil, eller hvis budet ikke er blitt registrert, svikt av nettverkstrafikk, datafeil osv.

Såfremt Klaravik får tekniske driftsforstyrrelser eller andre problemer på hjemmesiden, som medfører at rettvis budgivning ikke kan gjennomføres, meddeles budgivere og nytt tidspunkt for auksjonen fastsettes.

20. Lovvalg og verneting

Alle handler gjennom klaravik.no anses gjennomført i Norge.

Disse Vilkår og Vilkårenes tolkning er undergitt norsk rett, med Selgers hjemting som rett verneting.

 

   

 • PayEx Fakturaservice

  PayEx Fakturaservice
  Klaraviks partner for betalinger er PayEx. PayEx er en førende leverandør av betalingstjenester og fakturering i Sverige, Norge, Danmark og Finnland, og har mer enn 500 ansatte. PayEx håndterer mer enn 350 millioner betalinger pr. år, og ble grunnlagt på Godtland i 1972. Når du handler på Klaravik online auksjon, vil du motta en faktura fra PayEx når auksjonen er avsluttet.

  Les mere

 • Brage Finans

  Brage Finans
  I samarbeid med Brage Finans kan vi tilby leasing og finansiering. Ta kontakt på vår kundeservice 61 10 02 00 eller info@klaravik.no